loading..

Lærervejledning. Gymnasiale uddannelser.


Materialet kan anvendes i hele det gymnasiale forløb. Det kan indgå i tværfaglige sammenhænge eller anvendes i de enkelte fag, fortrinsvis historie, samfundsfag, dansk og billedkunst.
Det overordnede formål med undervisningsmaterialet om den illegale presse er at bibringe eleverne kendskab til et bredt spektrum af emner inden for besættelsestidshistorien. Arbejdet med undergrundspressen egner sig ikke mindst til at give eleverne indsigt i besættelsestidens konfliktpotentiale. Beskæftigelsen med de illegale blade skal bevidstgøre eleverne om de mange divergerende interesser, der også fandtes under overfladen på den fælles front, der blev præsenteret i undergrundspressen.
Det vil være naturligt at lade materialet indgå i undervisningsforløb omhandlende 2. verdenskrig og besættelsestiden 1940-1945, men teksterne er også velegnet som led i forløb om emner med nutidigt perspektiv, fx medier og censur, civil ulydighed contra ansvarlighed og propagandaformer.

Vejledende informationer

Materialet består af to dele, Blade og Temaer:
Blade indeholder komplette digitaliserede udgaver af de to illegale blade Frit Danmark og De frie Danske. I tilknytning til bladene findes et indeks med centrale temaer, personer mm. samt en søgefunktion, der gør det muligt at søge frit i bladene.
Temaer udgør selve undervisningsdelen. Den består af 10 temaer med tilhørende arbejdsspørgsmål og forslag til projekter og større opgaver. De tager udgangspunkt i kildemateriale, der er knyttet til de enkelte temaer. Det drejer sig om tekstuddrag, tegninger o.l. fra en lang række illegale blade.

Temaer

De 10 temaer består af en leksikonartikel med tilhørende elevopgaver. Leksikonartiklen består dels af en meget kort introducerende tekst og dels en længere uddybende tekst, således at materialet kan benyttes af elever på forskellige niveauer. Leksikonartiklerne er ledsaget af forslag til uddybende litteratur om det pågældende emne. 

De tilknyttede elevopgaver er af varierende sværhedsgrad. Nogle opgaver indeholder udfordringer for særlig interesserede elever, andre er af mere kreativ art, og kan benyttes bredt. Opgaverne baserer sig dels på leksikonartiklen og dels på de tilknyttede kilder.

For at elevernes udbytte af arbejdet med den illegale presse bliver størst muligt, er det væsentligt, at der etableres en fælles vidensplatform, der bevidstgør eleverne om væsenstræk ved den illegale presse.
Det er grundlæggende, at eleverne opnår forståelse af den opinionskamp, som den illegale presse indgik i. Uden bevidsthed om opinionskampen vil eleverne ikke få udbytte af at beskæftige sig med arbejdsopgaverne inden for de 10 emner. Derfor bør læreren som et minimum gennemgå og diskutere introduktionsteksten på hjemmesidens forside samt leksikonartiklen Illegale blade med eleverne, inden de går i gang med arbejdsopgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for, at alle elever arbejder ved en pc’er, kan læreren på forhånd printe materialet ud.

Elevopgaverne består af to elementer: 

1) En række arbejdsspørgsmål til hvert emne, som kan anvendes individuelt eller til par- og gruppearbejde. Desuden kan eleverne i arbejdsspørgsmålene finde inspiration til videre beskæftigelse med emnet, fx til større opgaver og projekter. Materialet er sammenstillet således, at der kan arbejdes med forløb af fleksibel varighed, fra en enkelt lektion til længere forløb, der kan strække sig over flere uger.
Der er lagt op til, at eleverne i vid udstrækning kan vælge sig ind på emner, som de interesserer sig særligt for. En anden mulighed er at arbejde på tværs af emnerne og kun beskæftige sig med en enkelt eller få opgaver inden for hvert emne. Eleverne kan arbejde selvstændigt med opgaverne i undervisningsmaterialet, efter at de er blevet introduceret til strukturen og fremgangsmåden i arbejdet. Læreren kan også ”plukke” mellem opgaver og kilder og udarbejde undervisningsforløb, der går på tværs af emnerne.
På den måde kan der opnås bred indsigt i den illegales presses udvikling, formål og indhold.

2) En række forslag til emner for projekter og større opgaver. Forslagene vil for nogles vedkommende fremstå som ”grydeklare”, mens andre snarere vil kunne benyttes som inspiration til udarbejdelse af andre opgaveformuleringer. I de to blade Frit Danmark og De frie Danske (Se Blade) kan der findes stof til yderligere projekter. Det vil fx være oplagt at sammenligne de to blades holdninger til forskellige emner eller analysere bladenes fremstillings- og argumentationsformer.

Historie

Undervisningsmaterialet om den illegale presse vil kunne udgøre en central del af et forløb om besættelsestiden 1940-1945. En forudsætning for at få udbytte af materialet er, at eleverne har et minimum af grundlæggende viden om besættelsestiden i Danmark, såsom den særlige besættelsesform, herunder den danske regerings samarbejdslinje og om modstandsbevægelsen. Med denne ballast vil eleverne gennem arbejdet med det illegale materiale kunne opnå indgående kendskab til et væld af aspekter ved besættelsestidshistorien.
Det drejer sig dels om den illegale presses udvikling, formål og indhold, men også om emner som fx modstand contra samarbejdspolitik, stikkerlikvideringer og jødeaktionen.
Det illegale materiale giver en enestående mulighed for at arbejde med kildekritik. Undergrundspressens ucensurerede og tendentiøse fremstillingsform gør den særdeles velegnet til at bevidstgøre eleverne om muligheder og begrænsninger i denne type materiale.

Samfundsfag, dansk og billedkunst

Materialet vil også kunne indgå i emner med et nutidigt perspektiv.
På baggrund af kendskabet til skismaet modstand/samarbejdspolitik vil man kunne behandle emner som civil ulydighed contra ansvarlighed. Det vil også være oplagt at bruge materialet i forløb, hvori der inddrages samtidige problemstillinger som propaganda, politisk digtning, politiske satiretegninger, censur og ytringsfrihed. Kan det fx være nødvendigt at begrænse ytringsfriheden i krisesituationer, og hvad betyder det for nyhedsformidlingen på samfundsplan? Hvilken betydning har det i det hele taget for demokratiet og samfundet, at der eksisterer en ucensureret undergrundspresse?
I dansk og billedkunst kan der indgå analyser af bladenes litterære/kunstneriske elementer. Hvilken funktion havde fx digte, sange og satiretegninger i opinionskampen?
Desuden vil materialet kunne anvendes i samfundsfaglig sammenhæng med propaganda- og argumentationsanalyse.
Endelig er der i forbindelse med udviklingen af en historisk domstol mulighed for, at eleverne træner egne argumentationsstrategier.

Tværfagligt arbejde

Undervisningsmaterialet kan anvendes i flere tværfaglige sammenhænge. Det er oplagt at kombinere historie med samfundsfag og/eller dansk.
Set fra en samfunds- og danskfaglig synsvinkel kan materialet skabe forståelse for de grundlæggende anderledes vilkår for informationsudveksling og nyhedsformidling, der eksisterede under besættelsen. Det drejer sig bl.a. om at forstå propagandaens former og virkemidler samt dens betydning i en situation med begrænset pressefrihed.
Det vil desuden være naturligt at beskæftige sig med problemstillinger som medier, censur og ytringsfrihed, politisk digtning og politisk satire.

Forslag til forbedringer af hjemmesiden, til yderligere arbejdsspørgsmål eller opgaver/projekter modtager vi gerne via henlu@sydvestjyskemuseer.dk